ภาพกิจกรรม
ทศบาลตำบลดอนทราย โดยกองช่าง ซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่ที่ 5 แตกบริเวณข้างสายตรวจตำบลดอนทราย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
54
16 พฤศจิกายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม ทศบาลตำบลดอนทราย โดยกองช่าง ซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่ที่ 5 แตกบริเวณข้างสายตรวจตำบลดอนทราย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ของเทศบาลตำบลดอนทราย