Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ชาวตำบลดอนทราย ห่างไกลโควิด ด้วย D-M-H-T-T (D อยู่ให้ห่าง M ใส่แมสก์กัน H หมั่นล้างมือ T ตรวจวัดอุณหภูมิ T ใช้แอปไทยชนะ)  
     หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   E-Service
   ITA
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ร้องเรียนร้องทุกข์
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติเทศบาล
   คู่มือปฏิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   ปฏิทินกิจกรรม
   กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ
   คำสั่ง สถ.
   พรบ./พรก.
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผล
   หนังสือราชการ
   สถิติการให้บริการ
   สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   แผนการใช้จ่ายเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
อีเมล์สารบรรณ
ทต.ดอนทราย
saraban@donsai.go.th
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 19) 4 ต.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 56) 13 ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 48) 8 ก.ค. 2564
กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคคล (ดู : 32) 8 ก.ค. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 31) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างผ่านธนาคาร (ดู : 77) 22 เม.ย. 2564
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 117) 9 เม.ย. 2564
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 (ดู : 77) 8 เม.ย. 2564
ประกาศผลการเลือกตั้ง ผ.ถ. 5/8 (ดู : 60) 28 มี.ค. 2564
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.5/8 เขตที่ 2 (ดู : 43) 28 มี.ค. 2564
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.5/8 (ดู : 50) 28 มี.ค. 2564
แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 42) 26 มี.ค. 2564
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : EIT (ดู : 50) 15 มี.ค. 2564
ประกาศ ส.ถ. 4/4 (เขตเลือกตั้งที่ 2) (ดู : 47) 19 ก.พ. 2564
ประกาศ ส.ถ.4/4 (เขตเลือกตั้งที่ 1) (ดู : 47) 19 ก.พ. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 46) 19 ก.พ. 2564
ประกาศจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเลียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแะนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย (ดู : 47) 4 ก.พ. 2564
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 93) 4 ก.พ. 2564
ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย (ดู : 49) 4 ก.พ. 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ภดส.1 ปี 2564 (ดู : 27) 2 ก.พ. 2564
ประกาศ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง (ดู : 53) 1 ก.พ. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2562 ประจำปี 2564 (ดู : 24) 27 ม.ค. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2562 ประจำปี 2564 (ดู : 29) 27 ม.ค. 2564
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 132) 1 ธ.ค. 2563
ขอความอนุเคราะ่ห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนสายงานผู้บริหาร (ดู : 102) 1 ต.ค. 2563
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนทราย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 87) 7 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ปี 2564) (ดู : 31) 1 ก.ย. 2563
ขอความอนุเคราะ่ห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนสายงานผู้บริหาร (ดู : 92) 1 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 28) 28 ส.ค. 2563
จัดเก็บภาษี (ดู : 127) 14 ส.ค. 2563
ขอความอนุเคราะ่ห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนสายงานผู้บริหาร (ดู : 86) 3 ส.ค. 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 105) 24 ก.ค. 2563
การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) (ดู : 128) 5 มิ.ย. 2563
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 125) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (กรมะนารักษ์) (ดู : 28) 29 พ.ค. 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 31) 29 พ.ค. 2563
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (ดู : 124) 29 พ.ค. 2563
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (ดู : 122) 29 พ.ค. 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 96) 27 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3 ปีงบประมาณ2563) (ดู : 29) 30 มี.ค. 2563
มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ดู : 125) 25 มี.ค. 2563
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (ดู : 123) 25 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 155) 9 มี.ค. 2563
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (ดู : 139) 4 มี.ค. 2563
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ดู : 134) 4 มี.ค. 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 86) 25 ก.พ. 2563
สำเนารายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 183) 30 ม.ค. 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 101) 28 ม.ค. 2563
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ดู : 152) 28 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2562 (ดู : 88) 24 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2562 (ดู : 87) 24 ธ.ค. 2562
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ดู : 151) 18 ธ.ค. 2562
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ดู : 168) 12 พ.ย. 2562
สำเนารายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 155) 29 ต.ค. 2562
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (ดู : 161) 29 ต.ค. 2562
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 201) 29 ต.ค. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 81) 25 ต.ค. 2562
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 143) 22 ต.ค. 2562
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 109) 11 ต.ค. 2562
ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 83) 3 ก.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   เทศบาลตำบลดอนทราย
   เทศบาลตำบลดอนทราย 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
    โทรศัพท์ : 074-676533-4 โทรสาร : 074-676533 ต่อ 18
E-mail Address : saraban@donsai.go.th / donsai2562@hotmail.com
   Copyright © 2018. www.donsai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs