Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ชาวตำบลดอนทรายร่วมด้วยช่วยกัน ห่างไกลโควิด ด้วย D-M-H-T-T (D อยู่ให้ห่าง M ใส่แมสก์กัน H หมั่นล้างมือ T ตรวจวัดอุณหภูมิ T ใช้แอปไทยชนะ)  
     หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   E-Service
   ITA
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ร้องเรียนร้องทุกข์
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติเทศบาล
   คู่มือปฏิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   ปฏิทินกิจกรรม
   กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ
   คำสั่ง สถ.
   พรบ./พรก.
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผล
   หนังสือราชการ
   สถิติการให้บริการ
   สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   แผนการใช้จ่ายเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
อีเมล์สารบรรณ
ทต.ดอนทราย
saraban@donsai.go.th
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายมานพ ช่วยมณี
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย
081-963-1451


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลดอนทราย
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 33)
การติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 41)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 84)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลดอนทราย
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก สายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย  (ดู : 5)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลดอนทราย (ดู : 22)
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายงานตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 27)


ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลดอนทราย
 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างออกพื้นที่อำนวยความสะดวกการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4181
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีมอบหมายกองช่างซ่อมแซมระบบประปาของหมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำได้ตามปกติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีมอบหมายกองช่างซ่อมแซมระบบประปาของหมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำได้ตามปกติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพผู้กักตัวโควิด -19 จำนวน 3 ครัวเรือน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายกองช่าง ล้างหน้าทรายระบบประปา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย เพื่อประชาชนได้มีน้ำที่มีคุณภาพต่อการอุปโภคและบริโภค
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และกองคลังเทศบาลตำบลดอนทราย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และสำนักปลัดเทศบาล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย รับมอบชุดตรวจสอบคัดกรองเบื้องต้นโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จากตัวแทนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง จำนวน 100 ชุด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2565 ณ วัดหัวเตย หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 บริเวณสายตรวจตำบลดอนทราย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมวางพวงรีดในงานศพนางดำ สุขพุ่ม ณ วัดห้วยลึก หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ซ้ายหนู รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย และหัวหน้าส่วนราชการ มอบพวงรีดในงานศพนางเผือน ไชยคีรี ณ บ้านเลขที่ 196/2 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้ปลัดเทศบาล รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง ประสานนายสถานีรถไฟบ้านโคกทราย ถ่มหลุมบ่อทางขึ้นสถานีรถบ้านโคกทราย เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าพนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด -19 จำนวน 10 ครัวเรือน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายมานพ ช่วยมณี มอบหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานซ่อม สร้างถนน โดยวิธี Pavements In-Place Recycling สายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย หมู่ที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยเจ้าพนักงานกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยโครงการซ่อม สร้างถนนโดยวิธี Pavements In-Place Recycling สายสหกรณ์การเกษตรดอนทราย หมู่ที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลดอนทราย
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร (ดู : 273)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนทราย(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ดู : 322)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ดู : 272)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP

  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
   เทศบาลตำบลดอนทราย
   เทศบาลตำบลดอนทราย 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
    โทรศัพท์ : 074-676533-4 โทรสาร : 074-676533 ต่อ 18
E-mail Address : saraban@donsai.go.th / donsai2562@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.donsai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs