Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ชาวตำบลดอนทรายร่วมด้วยช่วยกัน ห่างไกลโควิด ด้วย D-M-H-T-T (D อยู่ให้ห่าง M ใส่แมสก์กัน H หมั่นล้างมือ T ตรวจวัดอุณหภูมิ T ใช้แอปไทยชนะ)  
     หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   E-Service
   ITA
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ร้องเรียนร้องทุกข์
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
   แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปร่งใส
   รายงาน
กฎหมาย
   เทศบัญญัติเทศบาล
   กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ
   คำสั่ง สถ.
   พรบ./พรก.
การให้บริการ
   คู่มือปฏิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   ปฏิทินกิจกรรม
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
งานการเจ้าหน้าที่
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผล
   หนังสือราชการ
   สถิติการให้บริการ
   สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   แผนการใช้จ่ายเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย
   รายงานการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
การร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
อีเมล์สารบรรณ
ทต.ดอนทราย
saraban@donsai.go.th
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายมานพ ช่วยมณี
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย
081-963-1451


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลดอนทราย
ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (ดู : 25)
ประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy  (ดู : 11)
โครงการพัฒนาวัดห้วยลึก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องโอกาสคล้ายวันประสูติ (ดู : 56)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลดอนทราย
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังแพ  (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังแพ หมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 4  (ดู : 28)
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 83)


ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลดอนทราย
 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านโคกทราย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สำรวจ ประมาณราคาเพื่อเตรียมวางแผนซ่อมแซม ศพด.ตำบลดอนทราย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ล้างหน้าทรายกรองระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างทางถนน หมู่ที่ 5 บ้านโคกทราย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างทางถนน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ล้างหน้าทรายกรองระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลดอนทราย
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 76)
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 82)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร (ดู : 541)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP

กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลดอนทราย คลิ๊กที่นี่
   เทศบาลตำบลดอนทราย
   เทศบาลตำบลดอนทราย 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
    โทรศัพท์ : 074-676533-4 โทรสาร : 074-676533 ต่อ 18
E-mail Address : saraban@donsai.go.th / donsai2562@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.donsai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs