Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ชาวตำบลดอนทราย ห่างไกลโควิด ด้วย D-M-H-T-T (D อยู่ให้ห่าง M ใส่แมสก์กัน H หมั่นล้างมือ T ตรวจวัดอุณหภูมิ T ใช้แอปไทยชนะ)  
     หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   E-Service
   ITA
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ร้องเรียนร้องทุกข์
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติเทศบาล
   คู่มือปฏิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   ปฏิทินกิจกรรม
   กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ
   คำสั่ง สถ.
   พรบ./พรก.
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผล
   หนังสือราชการ
   สถิติการให้บริการ
   สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   แผนการใช้จ่ายเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
อีเมล์สารบรรณ
ทต.ดอนทราย
saraban@donsai.go.th
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายมานพ ช่วยมณี
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย
081-963-1451


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลดอนทราย
การติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 8)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 43)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 38)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลดอนทราย
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 (ดู : 9)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 5-6 ถึง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนประดู่ (โดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) (ดู : 17)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย (ดู : 17)


ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลดอนทราย
 
เทศบาลตำบลดอนทราย ขอขอบคุณนายอลงกรณ์ เจี้ยงเต็ม นายธีรยุทธ เจี้ยงเต็ม หมู่1 บ้านห้วยลึก มอบผักให้แก่ผู้กักตัว จำนวน 100 กิโลกรัม และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง มอบชุดดูแลสุขภาพ จำนวน 20 ชุด แก่ผู้กักตัว ในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดเตรียมศูนย์กักตัวชุมชน LQ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 6
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนทรายวางพวงหรีด คุณแม่พิมพ์ ทองสอน ณ.วัดหัวเตย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจ้าหน้าที่กองช่างล้างหน้าทราย หมู่ที่ 1
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 4
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ล้างหน้าทรายระบบประปา หมู่ที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2564 ณ ที่ว่าการอำเภอปากพะยูน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีและรองนายกฯ ร่วมทอดผ้าบังสุกุลในงาน น.ส.จิดา ขติยะสุนทร ณ วัดห้วยลึก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่เพื่อติดมาตราน้ำ หมู่ที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมระบบประปา หมู่ที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลดอนทราย
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร (ดู : 245)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนทราย(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ดู : 284)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ดู : 234)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP

  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
   เทศบาลตำบลดอนทราย
   เทศบาลตำบลดอนทราย 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
    โทรศัพท์ : 074-676533-4 โทรสาร : 074-676533 ต่อ 18
E-mail Address : saraban@donsai.go.th / donsai2562@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.donsai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs