ตอบกระทู้กระดานสนทนา

หัวข้อ :   ขอใช้น้ำประปาต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ  5/3/2021 [2:30:42 PM]
IP Adress : 1.47.43.208
 
จากคุณ : คนขาดน้ำ
 

จากคุณ : somchai  5/3/2021 [2:35:36 PM]
  IP Adress : 125.27.60.209
   

หลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอใช้น้ำประปา

 1.  ประชาชนทั่วไป (เจ้าของบ้าน) มาดำเนินการเอง

1.1  ใบคำร้องขอใช้น้ำประปา                                                           จำนวน  1  ชุด

1.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ เจ้าบ้าน                                   จำนวน  1  ชุด

1.3  สำเนาทะเบียนบ้าน/หนังสือขออนุญาตก่อสร้างบ้านที่จะขอติดตั้ง          จำนวน  1  ชุด

1.4  หลักฐานแสดงการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือทรัพย์สิน เช่น โฉนดที่ดิน

       หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือ หนังสือเช่า  (ถ้ามี)                                 จำนวน  1  ชุด

1.5  แผนผังโดยสังเขป    

 

กรณีเจ้าของบ้านไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง

 

 1. ดำเนินการตามข้อ (1.1 -1.5)  และ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน  ของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 3. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์  10  บาท (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการอย่างเดียว)

 

 1. นิติบุคคล (บริษัท, ห้างร้าน, ฯลฯ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, ห้างร้าน มาดำเนินการเอง

 

 1. สำเนาหนังสือรับรอง และใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน บริษัท ,ห้างร้าน, จำนวน  1  ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน กับบริษัท ,ห้างร้านจำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน กับบริษัท, ห้างร้าน      จำนวน  1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนที่จะขอติดตั้ง                                                       จำนวน  1 ชุด
 5. กรอกข้อความในคำร้องฯ
 6. หลักฐานแสดงการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือทรัพย์สิน เช่น

 โฉนดที่ดิน,หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือหนังสือเช่า (ถ้ามี)                     จำนวน  1  ชุด

กรณีผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน กับบริษัท, ห้างร้าน  ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง

 1. ดำเนินการตามข้อ (2.1 - 2.6) และ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ
 3. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์  10 บาท (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการอย่างเดียว)

 

 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตอบกระทู้
เวลา
 เปลี่ยนชุดตัวอักษร
กรอกตัวอักษรและตัวเลขที่ปรากฏบนภาพ