Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสัมภาษณ์ เหน็บบัว
ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางพรศรี เพ็ชรตีบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญาการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นางธณัชชา อรุณจิตต์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นางพรศรี เพ็ชรตีบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวรุ่งฤดี จารุธรรม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Responsive image
นางธนัญญา ศรีชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางสาวอัชรีย์ สุวรรณมณี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Responsive image
น.ส.นฤวรรณ ณ สุยสกุล
ครู
Responsive image
น.ส.ภาวิณี รัตนคีรี
ผช.จพง.สาธารณสุข
Responsive image
นางพรทิพย์ แทนเอียด
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
Responsive image
นางสาวนิอนงค์ รักนุ้ย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางวัชนี หนูโหยบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
น.ส.ฉัตรสรินทร์ ขติยะสุนทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสุคนธา เนี่ยมเนี่ยว
คนงาน
Responsive image
Responsive image
นายคมสันต์ ชูเย็น
พนักงานขับรถยนต์

เทศบาลตำบลดอนทราย

เลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 
โทรศัพท์ : 074-676533-4  โทรสาร : 074-676533-4  อีเมล์ : admin@donsai.go.th

Powered By donsai.go.th