Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     การคมนาคมในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายนั้น มีรถประจำทางวิ่งผ่านตามทางหลวงหมายเลข 4181 (สายหาดใหญ่ – ปากพะยูน) วิ่งผ่านบ้านโคกทราย (หมู่ที่ 5) บ้านดอน (หมู่ที่ 3) บ้านห้วยลึก (หมู่ที่ 1) และ บ้านเกาะเสือ (หมู่ที่ 2) ทุกหมู่บ้านที่รถวิ่งผ่านมีศาลารอรถโดยสารประจำทาง 
     นอกจากการคมนาคมทางถนนแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ยังมีรถไฟสายใต้วิ่งผ่าน โดยหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ตรงสถานีรถไฟบ้านโคกทราย ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย ประชากรจำนวนมากใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางไปหาดใหญ่ พัทลุง หรืออื่น ๆ 


ข้อมูลทั่วไป
     - ถนนลาดยาง 5 สาย 
     - ถนนลูกรัง 22 สาย
     - ถนนดิน - สาย
     - ถนนคอนกรีต 3 สาย
  
การโทรคมนาคม
     - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (สาขาย่อย) 1 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 5)
     - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 10 ตู้
     - โทรศัพท์ 18 เลขหมาย (ทั้งตำบล)
  
การไฟฟ้า
     ประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย มีไฟฟ้าใช้แล้วทั้ง 6 หมู่บ้าน (หมายเหตุ ประสบปัญหาเรื่องเสาไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน (เสาไม้) หลายครัวเรือน
   
การชลประทาน
     หน่วยงานชลประทาน 1 แห่ง (ชลประทานไสท้อน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย ) มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นทีจังหวัดสงขลา และหน่วยงานชลประทานนี้ รับผิดชอบการชลประทานในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาเพียงแต่มีสำนักงานอยู่ในพื้นที่ของตำบลดอนทรายเท่านั้น
  
แหล่งน้ำธรรมชาติ/แม่น้ำลำคลอง/ห้วยหนอง/บึงน้ำ
     - ลำน้ำ , ลำห้วย มี 16 สาย ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 มี 3 สาย , หมู่ที่ 2 มี 2 สาย , หมู่ที่ 3 มี 3 สาย , หมู่ที่ 4 มี 1 สาย หมู่ที่ 5 มี 3 สาย , หมู่ที่ 6 มี 4 สาย 
     - บึง , หนองน้ำ และอื่น ๆ มี 4 แห่ง ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 มี 1 แห่ง , หมู่ที่ 4 มี 2 แห่ง , หมู่ที่ 6 มี 1 แห่ง
  
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - พนังกั้นน้ำ 12 แห่ง ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 มี 2 แห่ง , หมู่ที่ 2 มี 3 แห่ง , หมู่ที่ 3 มี 2 แห่ง , หมู่ที่ 4 มี 2 แห่ง , หมู่ที่ 5 มี 2 แห่ง , หมู่ที่ 6 มี 1 แห่ง 
     - ฝาย 15 แห่ง ประกอบด้วย หมู่ที 1 มี 1 แห่ง , หมู่ที่ 2 มี 2 แห่ง , หมู่ที่ 3 มี 3 แห่ง , หมู่ที่ 4 มี 3 แห่ง , หมู่ที่ 5 มี 6 แห่ง , หมู่ที่ 6 มี 1 แห่ง 
     - บ่อน้ำตื้น 261 แห่ง ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 มี 5 แห่ง , หมู่ที่ 2 มี 28 แห่ง , หมู่ที่ 3 มี 24 แห่ง , หมู่ที่ 4 มี 38 แห่ง, หมู่ที่ 5 มี 145 แห่ง , หมู่ที่ 6 มี 21 แห่ง 
     - บ่อโยก (บ่อบาดาล) 3 แห่ง ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 มี 1 แห่ง , หมู่ที่ 5 มี 1 แห่ง , หมู่ที่ 6 มี 1 แห่ง 
     - ประปา 5 แห่ง ประกอบด้วย 
            1) ประปาหมู่ที่ 1 รับโอนจากคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 75 ครัวเรือน 
            2) ประปาหมู่ที่ 2 ใช้น้ำประปาต่อท่อเมนจากประปาหมู่ที่ 3 (ประปา ณ วัดหัวเตย)
            3) ประปาหมู่ที่ 3 (วัดหัวเตย) จัดสร้างเป็นระบบประปาขนาดกลาง โดยงบประมาณของกรมอนามัยดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดูแลรับผิดชอบอยู่ ประชาชนได้รับประโยชน์ (รวมหมู่ที่ 2-3) จำนวน ครัวเรือน
            4) ประปาหมู่ที่ 4 ก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2547 มีประชาชนได้ได้รับประโยชน์ (ขณะนี้) จำนวน 58 ครัวเรือน 
            5) ประปาหมู่ที่ 5 รับโอนจากคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนได้ใช้ผลประโยชน์ 141 ครัวเรือน
            6) ประปาหมู่ที่ 6 กำลังจะดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ โดยใช้งบประมาณจากกรมทรัพยากรย้ำ ปีงบประมาณ 2547 
   
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
     - ป่าไม้ - ไร่ (จะมีให้เห็นก็เฉพาะสวนยางพาราของชาวบ้าน ซึ่งมีมากในหมู่ที่ 6)
     - มีแผนการปลูกป่าตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ณ สองข้างถนนสาย หาดใหญ่ - ปากพะยูน ระยะทาง 4 กิโลเมตร และ ริมถนนสายอื่น ๆ ในพื้นที่
   
กลุ่มในพื้นที่ 
     - มีลูกเสือชาวบ้าน 150 คน 1 รุ่น
     - มีสหกรณ์การเกษตรดอนทราย จำกัด สมาชิก 305 คน มีเงินทุนหมุนเวียน 1,900,000 บาท
     - กลุ่มแม่บ้านทำขนม 2 กลุ่ม 
     - กลุ่มเย็บผ้า 1 กลุ่ม
     - กลุ่มออมทรัพย์ 6 กลุ่ม
     - กลุ่มอื่น ๆ (เศรษฐกิจชุมชน) ประมาณ 10 กลุ่ม


เทศบาลตำบลดอนทราย

เลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 
โทรศัพท์ : 074-676533-4  โทรสาร : 074-676533-4  อีเมล์ : admin@donsai.go.th

Powered By donsai.go.th