Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปี 2563  
     หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   E-Service
   ITA
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติเทศบาล
   คู่มือปฏิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   ปฏิทินกิจกรรม
   กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ
   คำสั่ง สถ.
   พรบ./พรก.
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผล
   หนังสือราชการ
   สถิติการให้บริการ
   สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก ตำบลดอนทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (ดู : 19) 11 ส.ค. 2563
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 24) 13 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (ดู : 25) 13 ก.ค. 2563
ประกาศ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 24) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (ดู : 23) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายห้วยลึก-สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลดอนทราย (ดู : 22) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม (ดู : 26) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะเสือ ม.2- บ้านทุ่งนอกม.4 -บ้านกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2ช่วง (ดู : 27) 2 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย (ดู : 40) 12 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In Place Rcycling สายห้วยลึก-สะพานม่วงค่อม ม.1 บ้านห้วยลึก (ดู : 32) 12 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน (ดู : 24) 5 พ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In Place Recycling สายห้วยลึก-สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) (ดู : 38) 28 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายห้วยลึก - สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก (ดู : 36) 23 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 (ดู : 39) 21 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (ดู : 41) 10 เม.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก (ดู : 41) 9 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม (ดู : 22) 7 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะเสือ ม.2 - บ้านทุ่งนอก ม.4 - บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 จำนวน 2 ช่วง ตำบลดอนทราย (ดู : 51) 9 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ดู : 23) 6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนโดยวิธี Ravement In-Place Recycing สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย (ดู : 53) 4 มี.ค. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะเสือ ม.2 - บ้านทุ่งนอก ม.4 - บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2 ช่วง (ดู : 79) 14 ก.พ. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโดย Pavement In-Place Recycling สายกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย (ดู : 57) 11 ก.พ. 2563
ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเกาะเสือ หมู่ที่ 2-บ้านทุ่งนอก ม.4- บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2 ช่วง (ดู : 56) 7 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม (ดู : 21) 6 ก.พ. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย ม.2 - ม.4 -ม.6 จำนวน 2 ช่วง (ดู : 53) 6 ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุซ่อมแซมสร้างโดย Pavement In-Place Reeycling สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ต.ดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 51) 4 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน Recycling ม.6 (ดู : 47) 3 ก.พ. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (ดู : 39) 10 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 62) 9 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม (ดู : 22) 6 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 56) 6 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 56) 6 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน (ดู : 22) 6 ธ.ค. 2562
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม (ดู : 22) 7 พ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 69) 31 ต.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 178) 16 ต.ค. 2562
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 66) 15 ต.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 25) 7 ต.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 (ดู : 67) 30 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฝายชลอน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ (ดู : 84) 27 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 (ดู : 65) 24 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ (ดู : 60) 24 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารส้มชนิดผง (ดู : 60) 17 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน จำนวน ๓ ห้องน้ำ (ดู : 60) 16 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อัพเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอด ๑ ปีเต็ม (ดู : 60) 16 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62) 16 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำ (ดู : 63) 13 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 13 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ (ดู : 60) 3 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One (ดู : 62) 3 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 2 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ (ดู : 62) 2 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการแปลงสาธิตปลูกข้าว (ดู : 60) 30 ส.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างไถนาโครงการโครงการปลูกข้าวแปลงสาธิต (ดู : 64) 29 ส.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางโครงการครอบครัวเข้มแข็ง (ดู : 61) 29 ส.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเลื่อย (ดู : 65) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไฟสปอร์ตไลท์พร้อมติดตั้ง (ดู : 60) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาชจัดซื้อตู้เหล็ก (ดู : 60) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (ดู : 62) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างไวนิล (ดู : 61) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   เทศบาลตำบลดอนทราย
   เทศบาลตำบลดอนทราย 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
    โทรศัพท์ : 074-676533-4 โทรสาร : 074-676533 ต่อ 18
E-mail Address : donsai2562@hotmail.com
   Copyright © 2018. www.donsai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs