Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปี 2563  
     หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   E-Service
   ITA
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติเทศบาล
   คู่มือปฏิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   ปฏิทินกิจกรรม
   กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ
   คำสั่ง สถ.
   พรบ./พรก.
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผล
   หนังสือราชการ
   สถิติการให้บริการ
   สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   แผนการใช้จ่ายเงิน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 64) 9 ธ.ค. 3106
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ดู : 66) 9 ธ.ค. 3106
ขอความอนุเคราะ่ห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนสายงานผู้บริหาร (ดู : 11) 1 ต.ค. 2563
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนทราย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 7) 7 ก.ย. 2563
ขอความอนุเคราะ่ห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนสายงานผู้บริหาร (ดู : 15) 1 ก.ย. 2563
จัดเก็บภาษี (ดู : 24) 14 ส.ค. 2563
ขอความอนุเคราะ่ห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนสายงานผู้บริหาร (ดู : 10) 3 ส.ค. 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 21) 24 ก.ค. 2563
การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) (ดู : 43) 5 มิ.ย. 2563
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 39) 4 มิ.ย. 2563
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (ดู : 36) 29 พ.ค. 2563
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (ดู : 37) 29 พ.ค. 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 16) 27 เม.ย. 2563
มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ดู : 35) 25 มี.ค. 2563
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (ดู : 33) 25 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 70) 9 มี.ค. 2563
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (ดู : 59) 4 มี.ค. 2563
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ดู : 53) 4 มี.ค. 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 15) 25 ก.พ. 2563
สำเนารายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 90) 30 ม.ค. 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 15) 28 ม.ค. 2563
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ดู : 66) 28 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2562 (ดู : 17) 24 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2562 (ดู : 12) 24 ธ.ค. 2562
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ดู : 63) 18 ธ.ค. 2562
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ดู : 77) 12 พ.ย. 2562
สำเนารายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 73) 29 ต.ค. 2562
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (ดู : 77) 29 ต.ค. 2562
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 81) 29 ต.ค. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 15) 25 ต.ค. 2562
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 68) 22 ต.ค. 2562
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 29) 11 ต.ค. 2562
ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 16) 3 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงาน (ดู : 67) 2 ก.ย. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 13) 24 ก.ค. 2562
มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 47) 4 มิ.ย. 2562
มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ดู : 41) 4 มิ.ย. 2562
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 46) 4 มิ.ย. 2562
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต (ดู : 11) 30 พ.ค. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 15) 25 มี.ค. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 14) 12 ก.พ. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 16) 28 ม.ค. 2562
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (ดู : 44) 14 พ.ย. 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 66) ธ.ค.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 69) ธ.ค.
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต (ดู : 75) ธ.ค.
ประกาศนโยบายจริยธรรม (ดู : 69) ธ.ค.
ประกาศแนวทางปฏิบัติประมวลจริยธรรม (ดู : 68) ธ.ค.
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (ดู : 73) ธ.ค.
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ (ดู : 67) ธ.ค.
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม (ดู : 71) ธ.ค.
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร2561 (ดู : 72) ธ.ค.
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) (ดู : 69) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
   เทศบาลตำบลดอนทราย
   เทศบาลตำบลดอนทราย 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
    โทรศัพท์ : 074-676533-4 โทรสาร : 074-676533 ต่อ 18
E-mail Address : donsai2562@hotmail.com
   Copyright © 2018. www.donsai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs