Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปี 2563  
     หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   E-Service
   ITA
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติเทศบาล
   คู่มือปฏิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   ปฏิทินกิจกรรม
   กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ
   คำสั่ง สถ.
   พรบ./พรก.
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผล
   หนังสือราชการ
   สถิติการให้บริการ
   สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 36) 9 ธ.ค. 3106
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ดู : 38) 9 ธ.ค. 3106
การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) (ดู : 25) 5 มิ.ย. 2563
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 18) 4 มิ.ย. 2563
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (ดู : 20) 29 พ.ค. 2563
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (ดู : 19) 29 พ.ค. 2563
มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ดู : 16) 25 มี.ค. 2563
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (ดู : 14) 25 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 53) 9 มี.ค. 2563
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (ดู : 46) 4 มี.ค. 2563
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ดู : 37) 4 มี.ค. 2563
สำเนารายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 71) 30 ม.ค. 2563
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ดู : 47) 28 ม.ค. 2563
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ดู : 47) 18 ธ.ค. 2562
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ดู : 62) 12 พ.ย. 2562
สำเนารายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 58) 29 ต.ค. 2562
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (ดู : 60) 29 ต.ค. 2562
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 64) 29 ต.ค. 2562
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 52) 22 ต.ค. 2562
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 13) 11 ต.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงาน (ดู : 54) 2 ก.ย. 2562
มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 32) 4 มิ.ย. 2562
มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ดู : 28) 4 มิ.ย. 2562
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 32) 4 มิ.ย. 2562
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (ดู : 29) 14 พ.ย. 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 54) ธ.ค.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 55) ธ.ค.
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต (ดู : 60) ธ.ค.
ประกาศนโยบายจริยธรรม (ดู : 53) ธ.ค.
ประกาศแนวทางปฏิบัติประมวลจริยธรรม (ดู : 52) ธ.ค.
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (ดู : 59) ธ.ค.
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ (ดู : 52) ธ.ค.
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม (ดู : 57) ธ.ค.
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร2561 (ดู : 56) ธ.ค.
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) (ดู : 54) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
   เทศบาลตำบลดอนทราย
   เทศบาลตำบลดอนทราย 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
    โทรศัพท์ : 074-676533-4 โทรสาร : 074-676533 ต่อ 18
E-mail Address : donsai2562@hotmail.com
   Copyright © 2018. www.donsai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs