Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีสิทธิ  
     หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   E-Service
   ITA
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติเทศบาล
   คู่มือปฏิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   ปฏิทินกิจกรรม
   กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ
   คำสั่ง สถ.
   พรบ./พรก.
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผล
   หนังสือราชการ
   สถิติการให้บริการ
   สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   แผนการใช้จ่ายเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 5) 9 เม.ย. 2564
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 (ดู : 3) 8 เม.ย. 2564
ประกาศผลการเลือกตั้ง ผ.ถ. 5/8 (ดู : 5) 28 มี.ค. 2564
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.5/8 เขตที่ 2 (ดู : 4) 28 มี.ค. 2564
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.5/8 (ดู : 6) 28 มี.ค. 2564
แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 3) 26 มี.ค. 2564
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : EIT (ดู : 3) 15 มี.ค. 2564
ประกาศ ส.ถ. 4/4 (เขตเลือกตั้งที่ 2) (ดู : 5) 19 ก.พ. 2564
ประกาศ ส.ถ.4/4 (เขตเลือกตั้งที่ 1) (ดู : 3) 19 ก.พ. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 7) 19 ก.พ. 2564
ประกาศจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเลียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแะนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย (ดู : 6) 4 ก.พ. 2564
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 30) 4 ก.พ. 2564
ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย (ดู : 11) 4 ก.พ. 2564
ประกาศ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง (ดู : 12) 1 ก.พ. 2564
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 53) 1 ธ.ค. 2563
ขอความอนุเคราะ่ห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนสายงานผู้บริหาร (ดู : 57) 1 ต.ค. 2563
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนทราย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 46) 7 ก.ย. 2563
ขอความอนุเคราะ่ห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนสายงานผู้บริหาร (ดู : 54) 1 ก.ย. 2563
จัดเก็บภาษี (ดู : 80) 14 ส.ค. 2563
ขอความอนุเคราะ่ห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนสายงานผู้บริหาร (ดู : 51) 3 ส.ค. 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 65) 24 ก.ค. 2563
การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) (ดู : 86) 5 มิ.ย. 2563
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 83) 4 มิ.ย. 2563
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (ดู : 84) 29 พ.ค. 2563
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (ดู : 85) 29 พ.ค. 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 58) 27 เม.ย. 2563
มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ดู : 82) 25 มี.ค. 2563
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (ดู : 73) 25 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 108) 9 มี.ค. 2563
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (ดู : 94) 4 มี.ค. 2563
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ดู : 88) 4 มี.ค. 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 45) 25 ก.พ. 2563
สำเนารายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 127) 30 ม.ค. 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 46) 28 ม.ค. 2563
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ดู : 100) 28 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2562 (ดู : 50) 24 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2562 (ดู : 43) 24 ธ.ค. 2562
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ดู : 98) 18 ธ.ค. 2562
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ดู : 118) 12 พ.ย. 2562
สำเนารายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 111) 29 ต.ค. 2562
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (ดู : 113) 29 ต.ค. 2562
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 131) 29 ต.ค. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 47) 25 ต.ค. 2562
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 99) 22 ต.ค. 2562
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 65) 11 ต.ค. 2562
ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 42) 3 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงาน (ดู : 100) 2 ก.ย. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 41) 24 ก.ค. 2562
มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 77) 4 มิ.ย. 2562
มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ดู : 70) 4 มิ.ย. 2562
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 79) 4 มิ.ย. 2562
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต (ดู : 37) 30 พ.ค. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 45) 25 มี.ค. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 40) 12 ก.พ. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 46) 28 ม.ค. 2562
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (ดู : 76) 14 พ.ย. 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 100) ธ.ค.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 102) ธ.ค.
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต (ดู : 109) ธ.ค.
ประกาศนโยบายจริยธรรม (ดู : 102) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   เทศบาลตำบลดอนทราย
   เทศบาลตำบลดอนทราย 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
    โทรศัพท์ : 074-676533-4 โทรสาร : 074-676533 ต่อ 18
E-mail Address : donsai2562@hotmail.com
   Copyright © 2018. www.donsai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs