Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ชาวตำบลดอนทราย ห่างไกลโควิด ด้วย D-M-H-T-T (D อยู่ให้ห่าง M ใส่แมสก์กัน H หมั่นล้างมือ T ตรวจวัดอุณหภูมิ T ใช้แอปไทยชนะ)  
     หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   E-Service
   ITA
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ร้องเรียนร้องทุกข์
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติเทศบาล
   คู่มือปฏิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   ปฏิทินกิจกรรม
   กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ
   คำสั่ง สถ.
   พรบ./พรก.
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผล
   หนังสือราชการ
   สถิติการให้บริการ
   สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   แผนการใช้จ่ายเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายมานพ ช่วยมณี
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย
081-963-1451


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลดอนทราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 30)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 22)
กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคคล (ดู : 19)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลดอนทราย
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน (ดู : 32)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 (ดู : 27)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู๋บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก (ดู : 45)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลดอนทราย
 
ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนทราย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีฯ นางนิษากร แก้วจันทร์ ปลัดเทศบาลฯ เจ้าพนักงานรพสต. พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลดอนทรายลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวโควิด-19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลดอนทราย ร่วมกับเจ้าพนักงานรพสต. อสม. จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวชุมชน LQ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการสปสช. เทศบาลตำบลดอนทราย ครั้งที่ 3/2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมประปา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการทำงานของเทศบาลตำบลดอนทราย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด19 แก่ประชาชนที่กักตัวในพื้นที่ตำบลดอนทราย จำนวน 4 ครัวเรือน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้วัดห้วยลึก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบถุงยังชีพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ขอสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุงช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปันน้ำใจมอบถุงยังชีพผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา(ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบ้านลุงกลาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ช่วยเหลือประชาชนเกิดเหตุน้ำท่วม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลดอนทราย
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร (ดู : 236)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนทราย(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ดู : 271)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ดู : 219)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
  e-GP เทศบาลตำบลดอนทราย
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลดอนทราย
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
   เทศบาลตำบลดอนทราย
   เทศบาลตำบลดอนทราย 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
    โทรศัพท์ : 074-676533-4 โทรสาร : 074-676533 ต่อ 18
E-mail Address : donsai2562@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.donsai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs