ตอบกระทู้กระดานสนทนา

หัวข้อ :   การขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด  5/3/2021 [3:41:36 PM]
IP Adress : 182.232.212.121
 
ขอทราบหลักเกณฑ์ และเอกสารหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดค่ะ
จากคุณ : *******
 

จากคุณ : สล็อต ทดลอง เล่น  7/23/2021 [1:08:22 AM]
  IP Adress : 180.183.129.254
   

We are the provider of all slotsonline games. A variety of games to choose from Can be played both on the website and in mobile. It is the source of the most and best online slots games.สล็อต ทดลอง เล่น

 
 

จากคุณ : สล็อตซุปเปอร์  7/23/2021 [1:08:06 AM]
  IP Adress : 180.183.129.254
   

Thanks for sharing this information.สล็อตซุปเปอร์

 
 

จากคุณ : superslot ทางเข้า  7/23/2021 [1:07:51 AM]
  IP Adress : 180.183.129.254
   

I agree with you.superslot ทางเข้า

 

 

จากคุณ : super slot  7/23/2021 [1:07:32 AM]
  IP Adress : 180.183.129.254
   

Thanks for sharing this information.super slot

 
 

จากคุณ : งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล  5/3/2021 [3:45:19 PM]
  IP Adress : 182.53.202.63
   

หลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกอบด้วย

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

1. มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)

2. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี

3. อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

4. ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน

1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ

3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

*หมายเหตุ  มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคำร้องของลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

สถานที่รับลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง 

ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล

เอกสารประกอบการลงทะเบียน  ประกอบด้วย

1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด

5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสำเนาหน้าที่่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสำเนา

7. กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำ (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)

8. สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

 

 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตอบกระทู้
เวลา
 เปลี่ยนชุดตัวอักษร
กรอกตัวอักษรและตัวเลขที่ปรากฏบนภาพ